Objednávky dnes přijímáme do 21:30
zde online nebo na 484 840 484
Objednávka je prázdná
Aktuálně doručujeme cca 60 minut

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen Zásady)


Tento dokument obsahuje základní informace o nakládání s osobními údaji v naší firmě. V textu se dozvíte především:

 • jaké osobní údaje zpracováváme,
 • za jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje,
 • komu mohou být osobní údaje předávány,
 • jak dlouho osobní údaje zpracováváme,
 • jaká máte, jako subjekt údajů, práva ve vztahu k ochraně osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cooltura-group.cz .

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).
  2. Cílem těchto Zásad je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.
  3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
   1. správcem společnost COOLTURA group, s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Praha 5 - Zbraslav, IČO 24316750, zastoupená jednatelem Pavlem Rudišem (dále jen Správce),
   2. subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje a která navštívila naše webové stránky na internetové doméně pizza-cool.cz (dále jen Subjekt údajů)
   3. osobním údajem jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzick&eaceacute; osoby, daňové identifikační číslo, IP adresa, jazykové preference webového prohlížeče, otisk „User Agent“ webového prohlížeče (dále jen Osobní údaje) a identifikátor cookie.
  4. Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
  5. Správce je maloobchodní prodejce a za tímto účelem provozuje internetový obchod na internetové doméně pizza-cool.cz. V rámci této činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:
   1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a
   2. za účelem/účely uvedenými v článku 3 těchto Zásad.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

  1. Na Subjekty údajů, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
  2. Subjekt údajů bere na vědomí, že vstupem na webové stránky internetového obchodu započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.
  3. Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.
  4. Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.
  5. Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
  6. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
  7. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  8. Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Master Internet s.r.o. Správce využívá služby společnosti Convex Systems s.r.o., která v datacentru provozuje servery, jejichž provoz je v souladu s evropským standardy zabezpečení ochrany osobních údajů.
  9. Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnostmi Convex Systems s.r.o., Google Ireland Ltd. a obchodních partnerů těchto společností na jeho zařízení.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
   Účel zpracování Osobních údajů Právní titul zpracování Osobních údajů
   Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu a zajištění doručení objednaných produktů či služeb  Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
   Využití analytických a marketingových nástrojů prostřednictvím cookies nebo přímým poskytnutím jména a e-mailové adresy Subjektu Souhlas se zpracováním osobních údajů
   Zajištění základních funkcí webové stránky, zejména session cookies pro uchování informací o relaci Oprávněný zájem správce
  2. Zpracování Vašich Osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@cooltura-group.cz.
 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
  2. V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.
  3. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů. Osobní údaje zpracovávané na základě udělení souhlasu budou zpracovávány a uchovávány po dobu 13 měsíců od okamžiku udělení tohoto souhlasu.
  4. Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.
 5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  1. Vaše Osobní údaje zpracovává Správce.
  2. Vaše Osobní údaje mohou být pro uvedené účely zpracování předány dalším zpracovatelům, aby uskutečnili zpracování.
  3. Vaše Osobní údaje jsou předávány následujícím příjemcům Osobních údajů:
   Kategorie příjemců Osobních údajů Popis kategorie
   Provozovatelé informačních systémů Subjekty spravující technické zařízení a jeho internetovou konektivitu. Vývojáři aplikace internetového obchodu, příp. podpůrných systémů.
   Účetní a právní kanceláře Externí účetní, daňoví poradci, auditoři a advokáti.
   Marketingové a analytické služby Společnosti zajišťující měření návštěvnosti internetového obchodu, analýzy prodejnosti zboží a služeb a další podpůrné služby jako personalizace reklamy. Předávají se Osobní údaje v omezeném rozsahu bez uvedení jména, telefonního čísla a adresy.
   Finanční služby Poskytovatelé platebních nástrojů – online platba kartou, či odložená platba
   Státní správa a orgány Orgány veřejné moci, Orgány činné v trestním řízení a úřady, které si mohou vyžádat poskytnutí Osobních údajů na základě platných právních předpisů
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Správce pracuje s Vašimi Osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro Subjekt údajů jsou Vám garantována a můžete je u Správce uplatnit.
  2. Svá práva může Subjekt údajů uplatnit elektronicky zasláním zprávy na e-mail info@cooltura-group.cz nebo ústně zavoláním na telefonní číslo +420 484 840 484. Další možností je odeslání písemné žádosti na adresu: COOLTURA group, Sokolská 518/54, Liberec 1, 46001.
  3. Vyjádření a další informace o přijatých opatřeních budou Subjektu údajů poskytnuty co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. Správce bude Subjekt údajů informovat o případném prodloužení a důvodech, které k němu vedly.
  4. Uplatnění práv poskytuje Správce bezplatně.
  5. Přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací může být účtován v případě, že by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pro své opakování.
  6. V případě, že by se Subjekt údajů domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@cooltura-group.cz,
   2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@cooltura-group.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt údajů. Nevyhoví-li Správce námitce, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  7. Právo na přístup:
   1. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím (které jsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů a informační listiny):
    1. účely zpracování,
    2. kategorie zpracovávaných Osobních údajů,
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
    4. plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
    5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, které se týkají Subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
    6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
    7. veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů,
    8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt údajů.
   2. Pokud se Osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má Subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.
   3. Subjekt údajů má právo požadovat, aby mu Správce poskytl kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na jeho žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  8. Právo na opravu:
   1. Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  9. Právo na výmaz:
   1. Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho Osobní údaje a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
    1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
    2. Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
    3. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
    4. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
    5. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
    6. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje,
    7. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
   2. Po uplynutí doby určené pro zpracování Osobních údajů maže Správce Osobní údaje vždy a automaticky. S žádostí o výmaz se může Subjekt údajů na Správce kdykoliv obrátit. Po obdržení takové žádosti Správce posoudí oprávněnost práva Subjektu údajů (Správce může mít právní povinnosti nebo oprávněný zájem pro zpracování Osobních údajů, na základě kterých může Osobní údaje dál zpracovávat) a o jeho vyřízení bude Subjekt údajů informovat.
  10. Právo na omezení zpracování:
   1. Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho Osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
    1. Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit,
    2. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
    3. Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
    4. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.
   2. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
   3. Pokud má být omezení zpracování Osobních údajů Subjektu údajů zrušeno, bude o tom předem informováni ze strany Správce.
  11. Právo na přenositelnost:
   1. Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
    1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a zároveň
    2. zpracování se provádí automatizovaně.
   2. Při výkonu tohoto práva může Subjekt údajů od Správce požadovat, aby byly Osobní údaje předány přímo jedním Správcem druhému správci, pokud je to technicky proveditelné.
   3. Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.
  12. Právo vznést námitku:
   1. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   2. Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování jeho Osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
   3. Pokud jsou Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má Subjekt údajů právo, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů. To neplatí v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
   4. Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.
  13. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování:
   1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
   2. Právo nelze využít v případech, kdy je rozhodnutí:
    1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy,
    2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů,
    3. založeno na výslovném souhlasu Subjektu údajů.
   3. Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na smlouvě nebo výslovném souhlasu, provede Správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany Správce, práva vyjádřit svůj názor, práva získat vysvětlení o učiněném rozhodnutí a práva napadnout rozhodnutí.
  14. Právo odvolat souhlas:
   1. Subjekt údajů má právo udělený souhlas (nebo výslovný souhlas) se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést pomocí: formuláře uvedeného v patičce webových stránek internetového obchodu nebo zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla Správce,
  15. Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
   1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR.
   2. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonním čísle +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mailu posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.
 7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

  1. Zpracování Osobních údajů nezahrnuje profilování.
  2. Zpracování Osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.
  2. Subjekty údajů, kteří prostřednictvím návštěvy webové stránky internetového obchodu poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
  3. Znění Zásad může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Subjekty údajů e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
  4. Tyto Zásady jsou účinné od 24.5.2018.

Zprávy a novinky

09.01.2024 BRIGÁDA ROZVOZ Hledáš brigádu na víkend ? Sháníme brigádníky na rozvoz pátek, sobota a neděle. Pokud už máš něco naježděno a vyznáš je v Liberci a máš chytrý telefon zavolej (nebo posli SMS) pro více info na 777 863 333. Hezký den
05.02.2023 Každé pondělí Zavřeno. Každé PONDĚLÍ Zavřeno.
30.12.2022 31.12.2022 - 2.1.2023 bude ZAVŘENO. 31.12.2022 - 2.1.2023 bude ZAVŘENO. od 3.1.2023 normalní provoz . Děkujeme za pochopení.
23.12.2022 Dne 24 . - 26 . 12. 2022 Dne 24 . - 26 . 12. 2022 Zavřeno od 27.12.2022 normalní provoz. Děkujeme za pochopení.
14.09.2022 Úprava cen. Navýšeni cen. Z dúvodů neustavičně rostoucích cen ,jsme nuceni navýšit ceny. Děkujeme za pochopení.
04.09.2022 Každé pondělí Zavřeno. Každé pondělí Zavřeno.Cely říjen bude vždy každé pondělí zavřeno. Děkujeme za pochopeni.
28.08.2022 Pondělí 29.8. Zavřeno Dne 29.8. bude Zavřeno . Děkujeme za pochopení.
21.03.2022 Navýšeni cen. Z dúvodů neustavičně rostoucích cen ,jsme nuceni navýšit ceny. Děkujeme za pochopení.
24.01.2022 Úprava cen. Od 24.1: docházi k upravě (navýšení) cen pizzy od 10kč . Děkujeme za pochopeni.
02.01.2022 Stravenky Stravenky z roku 2021 lze uplatnit maximalne do 7.ledna 2022 . Dale budou akceptovany , uz jen platne pro rok 2022. Dekujeme za pochopeni
23.12.2021 24 . - 25 . 12. 2021 Zavřeno Dne 24 . - 25 . 12. 2021 Zavřeno od 26.12.2021 normalní provoz. Děkujeme za pochopení.
01.06.2021 Úprava cen k 1.6.2021 Dobrý den, ode dne 1.6. dochází ke změně cen a to konkrétně o 10,- Kč na položce. Děkujeme za pochopení
30.12.2020 31.1.2020 a 1.1.2021 Zavřeno od 2.1.2021 normalni provoz.
26.12.2020 !!! 26.12. OTEVŘENO 11-23h !!! !!! 26.12. OTEVŘENO 11-23h !!!Po Vánocích jedeme opět v běžném provozu. Těšíme se na Vaše objednávky od 11 - 23h hezký den
31.07.2020 1.8.2020 Zavřeno : Svatba .
24.03.2020 20.3.2020 Dřívější příjem objdnávek Od 20.3. je možné objednávát dříve než od 11h kdy začíná rozvoz. Je to pro urychlení výdeje objednávek, kdy nám dřívější objednávky umožní rychlejší rozjezd. Berte prosím ale na vědomí, že veškeré odjednávky se začínají vyrábět od 11h bez ohledu na to zdali je objednáte třeba již v 10h přesto ale budou expedovány v pořadí ve kterém přijdou a proto se vyplatí objednat co nejdříve. Doufáme že tuto možnost využijete a budete spokojeni. Děkujeme a těšíme se na objednávky.
11.01.2020 11.1.2020 : Bezlepkové Pizzy NOVĚ můžete obejdnávat BEZLEPKOVÉ pizzy 28cm.
02.12.2019 Obnoven plný provoz S radostí mohu oznámit že od prosince jedeme opět v plném provozu tedy 7 dní v týdnu.
03.06.2019 ZMĚNA CEN od 3.6. 2019 Dobrý den, ode dne 3.6. dochází ke změně cen a to konkrétně o 10,- Kč na položce. Děkujeme za pochopení
16.11.2018 Ticket e-stravenky. Nověje možno platit i Ticket e-stravenkovou elektronickou kartou .!
09.07.2018 Hledáme nové kolegy to Týmu . Přijmeme nové spolupracovníky na pozice : řidič rozvozu - řp. B, dobrá znalost města, chuť pracovat pomocná síla do kuchyně - příprava surovin pizzař/pizzařka - !!! NENÍ NUTNÁ ŽÁDNÁ ZKUŠENOST S VÝROBOU PIZZ pouze chuť se něco naučit !!! info na telefonu 777863333 nebo osobně přímo na provozovně
05.08.2017 NOVINKA : Bereme E-Stravenky Sodexo ! NOVINKA : Bereme E-Stravenky Sodexo ! Od 1.8. je u každého ridiče naší firmy platit KARTOU a akceptujeme i SODEXO e-Karty.
01.06.2017 Zmena Cen ! Vazeni zakaznici od 1.6.2017 dochazi ke zmene cen u pizzy a testovin. Dekujeme za pochopeni
Ceny jsou včetně DPH.

Přijímáme stravenky SODEXOPASS, TICKET RESTAURANT, Cheque Gourmet, nevracíme na ně
Cooltura Group s.r.o.
info@cooltura-group.cz
IČ: 243 16 750

Obchodní podmínky
Zásady ochrany os. údajů Seznam alergenů
Menu v PDF
Menu v PDF
GoPay Logo